energia solar, calefacció amb biomassa i eficiència energètica
Necessites estalviar en factures d'energia? Electricitat, Gasoil, Gas Canvia't a les energies renovables
Cansat d'energies fòssils? Trobarem la sol·lució
Vols contribuïr al canvi de model energètic? Nosaltres t'ajudem

Productes

Biomassa

Instal·lació i manteniment de sistemes de calefacció amb caldera de biomassa. Obra nova o substitucions de calderes de combustibles fòssils per calderes de pèl·let, policombustible, llenya i estella. Sistemes individuals o en xarxa de calor

 • Calderes i estufes de Pèl·let

  Les calderes i estufes de pèl·let són les més exteses en l'àmbit domèstic i les que major grau d'automatització incorporen.

  El procés i tractament del pèl·let en la seva fabricació fa que sigui la biomassa de major cost econòmic.

  Però si busquem una màquina que es generi la mateixa feina que una caldera de gas o gasoil s'aconsella anar a una caldera de pèl·let

 • Calderes policombustibles

  Les calderes policombustibles poden cremar pèl·let i productes de rebuig procedents d'activitats agro-alimentàries com poden ser:

  • Pinyol d'oliva
  • Clofolla d'ametlla
  • Clofolla d'avellana
  • Clofolla de pinyò

  El cost d'aquests sub-productes agrícoles és inferior al del pèl·let i és per això que son força utilitzades en àmbits rurals i granges.

 • Calderes de llenya

  La llenya és la biomassa més económica si la tenim a disposició i cada cop més s'està convertint en una alternativa sólida com energia per calefacció

  La combinació de calderes de llenya amb calderes de gasoil o d'altres combutibles fòssils permet estalviar notablement en la factura energètica

  Son les més aconsellables quan tenim llenya a disposició i temps per realizar les càrregues del combustible. Les netejes de cendres normalment son manuals

 • Calderes d'estella

  Una variant de la caldera de llenya, és la caldera d'estella, que son encenalls de fusta tallada en diferents formats segons la seva aplicació

  El cost de l'estella és dels més competitius però te l'inconvenient d'una baixa densitat, fet que requereix força espai per emmagatzemar-la

  Son aconsellables en potències mitjanes i grans per aplicacions principalment industrials, tot i que en alguns casos s'apliquen en àmbits domèstics

Solar tèrmica

Integració en edificis de sistemes d'energia solar tèrmica per aigua calenta sanitària (ACS) i/o calefacció. Manteniment preventiu i correctiu de sistemes d'energia solar tèrmica a vivendes, sector terciari i indústries

 • ACS - Aigua calenta sanitaria

  Amb l'us de sistemes d'energia solar tèrmica per escalfament d'aigua es poden aconseguir estalvis de fins al 75%

  Integració de sistems d'energia solar tèrmica a sistemes existents d'ACS: calderes de gas, gasoil, biomassa, termoacumuladors, aerotèrmia

  Molt aconsellables en casos un s'utilitzi electricitat i gas-oil per producció d'aigua calenta

 • Calefaccio

  L'energia solar tèrmica com a font de calefacció és la més indicada en vivendes passives de baix consum energètic.

  També pot integrar-se com a suport de calefacció en sistemes de calderes de gas, gasoil, biomassa i bombes de calor per tal de reduïr els costos de calefacció

  Normalment serà necessari un espai major per a poder ubicar-hi un acumulador més gran que en les aplicaions d'ACS

 • Bio-solar

  Sistemes híbrids que combinen energia solar tèrmica i caldera de biomassa per calefacció i producció d'ACS

  La solar tèrmica és la millor aliada per ser combinada amb la biomassa ja que permet parar la caldera a l'estiu i no dependre d'una sola font d'energia

 • Calor de procés

  Sistemes d'aprofitament de calor solar per processos tèrmics de la industria i l'agricultura

Solar fotovoltaica

Instal·lació i manteniment de sistemes d'energia solar fotovoltaica per generació d'electrictat neta i renovable. Integració en edificis existents i obra nova. Sistemes d'autoconsum, aïllats de xarxa i de bombament d'aigua

 • Generadors elèctrics per autoproduïr electricitat

  Sistemes generadors elèctrics amb o sense bateria/es per autoproducció d'electricitat en vivendes i empreses

  Sistemes que prioritzen l'aprofitament de l'energia solar pròpia vers l'energia elèctrica de la xarxa de distribució a la que es troben connectats

  • Molt aconsellables en perfils de consum en hores diurnes
  • Reducció dels costos de les factures d'electricitat
  • Major independència de la companyia elèctrica
  • Millora del subministre elèctric en usuaris final de línia i en males condicions del servei de la xarxa
  • Aconsellable la gestió activa de la demanda
 • Generadors d'electricitat independents de la xarxa

  Instal·lacions i sistemes generadors d'electricitat totalment independents de la xarxa de distribució elèctrica

  La diferència principal amb els sistemes connectats a xarxa és que sempre necessiten bateries per emmagatzemar l'electricitat

  • Els principals usos i aplicacions son:
  • Electrificació de vivendes i masies aïllades sense accés a la xarxa de distribució elèctrica
  • Alimentació elèctrica d'aparells de telecomunicacions i control
  • Embarcacions de vela
  • Autocaravanes
  • Il·luminació i senyalització
 • Bombament d'aigua

  Petits generadors elèctrics per l'extracció i bombament d'aigua, principalment per a usos agrícoles i ramaders

  Sistemes totalment independents de la xarxa de distribució elèctrica

Eficiència energètica

L'energia més neta, ecològica i rentable és la que no es consumeix. Amb les correctes mesures d'eficiencia energètica es poden assolir veritables estalvis d'energia tant a vivendes com a empreses. Un bon anàlisi és fonamental per aconseguir-ho

 • Auditoria energetica

  Estudi i analisi dels perfils de consum d'energia i de les factures energètiques

  Control del rendiment dels sistems actuals de calefacció, ACS, il·luminació, etc

  Identificació de possibles consumidors prescindibles total o parcialment

 • Càlcul de potència

  Ajust de la potència elèctrica contractada a les necessitats reals del perfil de consum estudiat

  Càlcul a mida de la potència tèrmica del generador de calefació. Sobretot en biomassa és molt aconsellable no sobredimensionar

  Càlcul de la potència d'emisors de calefacció segons RITE

 • Diagnosi i definició

  Amb les dades recollides es genera un plà de les mesures d'eficiència energètica a implementar, que serà el punt de partida per del programa d'estalvi d'energia.

 • Il·luminació LED

  Amb la il·luminació Led, és reduieix el consum elèctric fins a un 80%. Mentre que el rendiment energètic d'una bombeta tradicional és del 10%, els díodes Led aprofiten el 90%.

Instal·lacions recents

Serveis

Disseny

Realització de projectes d'energia solar i/o calefacció/calor amb caldera/es de biomassa de dissenys definitius orientats a la:

 • Garantia de producció d'energia
 • Disponibilitat de recursos renovables
 • Integració de sistemes existents
 • Eficiència energètica
 • Qualitat i comfort climàtic
 • Protecció del medi ambient
 • Seguretat

Instal·lació

Som una empresa autoritzada pel Departament d'Industria i Energía al Registre empresarial REITE i REIE nº 005000370

 • Instal·ladora-mantenidora d'instal·lacions tèrmiques en edificis ITE
 • Instal·lacions elèctriques BT

Realitzem instal·lacions tant en obra nova com a vivendes existents. Tenim molta experiència en l'integració de sistemes d'energia solar i calefacions amb biomassa a sistemes ja existents de vivendes construides

Manteniment

Realitzem Manteniments ITE per garantitzar el bon funcionament de les instal·lacions a:

 • Particulars
 • Comunitats de propietaris
 • Equipaments públics
 • Turisme rural
 • Campings
 • Hotels i hostals
 • Industries

Realitzem tasques de manteniment correctiu per rescatar sistemes que han deixat de funcionar o van perdent rendiment en el temps

Regulació i control

Integració de control i automatització d'instal·lacions i sistemes, control remot, monitoratge i supervisió

Serveis orientats a:

 • Calefacció
 • Climatització
 • Energia solar tèrmica
 • Energia solar fotovoltaica
 • Aigua calenta sanitària (ACS)
 • Il·luminació eficient
 • Gestió i bombament de l'aigua

Empresa

Fototèrmic - energies renovables neix a l'any 2007 a Castellet i la Gornal. Som una empresa del Penedès especialitzada en energia solar, biomassa i eficiència energètica

La nostra missió, és donar suport a particulars i/o empreses en l'integració de les energies renovables amb l'objectiu d'avançar junts cap al nou model energètic basat en l'autoproducció i l'aprofitament dels recursos energètics propis, Sol, vent i biomasses

Oferim una gran experiència i un servei qualificat que integra les tres fases de vida d'un sistema d'aprofitament energètic renovable: disseny, instal·lació i manteniment

Segueix-nos a:

Marc Carbó Jofré està decidida i fermament compromes amb la preservació de la privacitat dels seus usuaris o visitants, i es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels clients, usuaris i visitants.

Marc Carbó Jofré es compromet a tractar les seves dades de forma confidencial i únicament per a la finalitat per a la qual són sol·licitades, d'acord a allò que es preveu a la LOPD i la LSSICE vigents.

En conseqüència, les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinades, únicament i exclusivament, als fins indicats al formulari que l'usuari/visitant empleni.

No cediré a tercers ni vendré o compartiré les seves dades si així no està indicat al formulari.

No contactaré amb vostè excepte que sigui estrictament necessari per al servei requerit.

No utilitzaré les dades per a finalitats comercials de tercers en cap cas.

Els serveis oferts són prestats per Marc Carbó Jofré, Tel. 618 90 75 40,Carrer Major, 10 08729 La Gornal, Barcelona, NIF 46632733A.

Protegiré sota mesures de seguretat, segons la normativa vigent, totes les dades de caràcter personal dels clients i usuaris.