Energia solar tèrmica

Actualitat

Als anys 1999 i posteriors, amb l'aparició de les ordenances solars municipals impulsades per alguns ajuntaments de la província de Barcelona s'inicia el nou ressorgiment de l'energia solar tèrmica encara amb l'agre record d'un intent fallit d'implantació als anys 80 amb motiu d'una crisi del petroli

Als anys 2005 i 2006 s'aproven correlativament el decret d'eco-eficiència de la Generalitat de Catalunya i el Código técnico en la Edificación, i es generalitza l'implantació d'aquests sistemes a Catalunya i Espanya en el parc del nou habitatge i rehabilitació

Atès a les subvencions que hi ha en algunes comunitats autònomes i al canvi social cap a valors de sostenibilitat ambiental la demanda també es genera en el parc del habitatge construït

El model energètic actual basat en les grans central de producció d'energia i l'ús de combustibles fòssils i nuclears no és un model sostenible i ja s'ha demostrat que és nociu pels ecosistemes i per la totalitat de les espècies que poblem aquest planeta

Apostar per l'energia solar tèrmica s'està convertint en una de les alternatives a aquest model i amb la consolidació del seu ús, aconseguirem una millora ambiental al mateix temps que n'obtindrem un rendiment econòmic i social

Funcionament

L'energia solar tèrmica consisteix en l'escalfament d'aigua o altres fluids mitjançant la radiació solar directa de forma activa, per aconseguir-ho són necessaris el col·lectors o panells solars, un acumulador per l'aigua calenta de consum i uns dispositius de circulació, control i seguretat. Per tal de garantir el servei d'ACS els dies d'augment del consum o de radiació solar nul·la serà necessari disposar d'un equip auxiliar convencional (caldera, escalfador, termo-acumulador elèctric, etc)

Amb l'ús d'aquesta tecnologia per producció d'aigua calenta sanitària (ACS) a les vivendes es pot arribar a substituir fins al 75% de l'energia. Pels casos d'aplicacions de suport a calefacció les reduccions són més baixes, d'entre el 15 i el 40%. Per vivendes passives de baixa demanda energètica l'energia solar tèrmica és la font més adequada de calefacció

Quin sistema triar?

Els criteris de dimensionat d'un sistema d'energia solar tèrmica per ACS són el número d'usuaris que requereixin el servei d'ACS diariament. Poden ser grans consums en edificis i/o serveis públics amb volums de mils de litres o petits, de cents de litres en els sistemes en vivendes unifamiliars. En la majoria dels casos, no serà necessari dimensionar per casos puntuals en què augmenti la demanda

Per instal·lacions domèstiques per ACS existeixen dues tecnologies diferenciades, els sistemes forçats i els termosifònics. Els primers depenen de l'electricitat i funcionen amb bombes circulatòries i controls de temperatura i els segons funcionent pel principi físic de termosifó en el que l'aigua calenta circula sempre pel damnut de la freda al ser menys densal. La seva elecció bàsicament depèn de criteris d'espai físic i del pressupost i cal tenir en compte que els forçats ténen un major rendiment

En les aplicacions de suport a calefacció amb energia solar tèrmica cal tenir en compte que l'espai destinat a l'acumulació ha de preveure un dipòsit més gran que si parlem d'un sistema exclusiu d'ACS

Les nostres recomanacions

Empresa certificada per:

Segueix-nos a:

Marc Carbó Jofré està decidida i fermament compromes amb la preservació de la privacitat dels seus usuaris o visitants, i es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels clients, usuaris i visitants.

Marc Carbó Jofré es compromet a tractar les seves dades de forma confidencial i únicament per a la finalitat per a la qual són sol·licitades, d'acord a allò que es preveu a la LOPD i la LSSICE vigents.

En conseqüència, les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinades, únicament i exclusivament, als fins indicats al formulari que l'usuari/visitant empleni.

No cediré a tercers ni vendré o compartiré les seves dades si així no està indicat al formulari.

No contactaré amb vostè excepte que sigui estrictament necessari per al servei requerit.

No utilitzaré les dades per a finalitats comercials de tercers en cap cas.

Els serveis oferts són prestats per Marc Carbó Jofré, Tel. 618 90 75 40,Carrer Major, 10 08729 La Gornal, Barcelona, NIF 46632733A.

Protegiré sota mesures de seguretat, segons la normativa vigent, totes les dades de caràcter personal dels clients i usuaris.