Preguntes Molt Frequents

Definició de Biomassa

Els arbres i les plantes sintetitzen i acumulen energia solar, a aquesta energia l’anomenem biomassa.

Tot i que al combustionar la biomassa allibera diòxid de carboni, el famòs CO2, que tots sabem que és un dels causants del escalfament global i el canvi climàtic. Aquest gas no és d’origen fòssil perque és un CO2 que les plantes han rentingut de l’atmosfera no fa gaires anys a diferència del que pugui provenir d’altres combustibles d’origen fossil, com poden ser el gas natural, carbó i petroli.

Per tant, la combustió de biomassa genera CO2 però l’efecte d’aquest és neutre, ja que no incrementa la concentració d’aquest gas a l’atmosfera

Energia solar tèrmica

Actualment la biomassa s’aprofita per a usos de generació tèrmica i elèctrica, sent una font d’energia renovable amb un gran potencial i un llarg futur.

En el camp residencial és mitjançant les calderes de biomassa la forma en que podem obtenir calor per:

 • Calefacció de vivendes, edificis, industries i processos
 • Producció d'ACS (aigua calenta sanitària)
Tipus de calderes de Biomassa

Les calderes de biomassa varien en funció dels diferents combustibles d’origen vegetal que utilitzen, poden ser:

 • calderes de llenya
 • calderes de pèl·let
 • calderes policombustibles
 • calderes d’estella

Segons el grau d’automatització de les calderes de biomassa també es poden diferenciar en:

 • calderes manuals
 • calderes semi-automàtiques
 • calderes automàtiques

Consideracions per l’instal·lació d’una caldera de biomassa
 • Comparar el cost del combustible que usem actualment amb el de la biomassa que tinguem a disposició o vulguem utilitzar.
 • En els casos on s’utilitzi gas-oil de calefacció, gas propà o sistemes elèctrics per efecte joule la biomassa és molt competitiva i fa que es retorni el cost de l’inversió a mitg plaç.
 • L’espai disponible és important ja que solen ser màquines més voluminoses que les convencionals i s’ha de tenir em compte també l’espai destinat a l’emmagatzematge de la biomassa.
 • El grau d’implicació de l’usuari amb la màquina, ja que al cremar sòlids sempre s’hauran de fer netejes i vuidats de cendres. En els casos que no es disposi de temps per aquests manteniments es recomanen calderes automàtiques.
Quins són el beneficis de l'energia solar?

L'energia solar és gratuïta, no contamina, redueix la concentració de gasos contaminants al planeta, està a l'abast de tothom i fomenta l'ocupació local.

Com contribueix l'energia solar a frenar el canvi climàtic?

Amb l'aprofitament de l'energia solar en la reducció d'altres tipus d'energia d'origen fòssil com el petroli i el gas natural, es minimitzen les emissions de CO2 causants del calentament global de la Terra.

Com puc aprofitar l'energia solar a casa meva?

Amb l'energia solar podem reduir en part la despesa energètica de la nostra llar, ja sigui escalfant l'aigua calenta que fem servir, climatitzant la nostra llar o generant electricitat pel nostre propi consum.

Quin temps d'amortització té un sistema d'energia solar?

Dependrà del tipus de sistema i aplicació en cada cas, anant d'entre 7 a 20 anys, pot semblar molt de temps, però no és gaire si pensem per exemple, quan amortitzem la caldera o el cotxe.

Quin és el temps de vida d'un sistema d'energia solar?

Un sistema d'energia solar pot arribar a "viure" fins a uns 25 anys amb el mínim però correcte manteniment.

Puc integrar l'energia solar als meus sistemes actuals?

Si, en el 95% dels casos és possible combinar el sistemes convencionals domèstics amb sistemes d'energia solar.

Quantes plaques necessito per escalfar l'aigua de casa meva?

Les instal·lacions domèstiques en vivendes unifamiliars per escalfament d'aigua sanitària oscil·len entre 1 i 3 plaques (2 a 6 m2) depenent del nombre d'usuaris.

Puc prescindir de la caldera si instal·lo un sistema solar?

No, en totes les aplicacions domèstiques per ACS i/o calefacció és necessari mantenir la nostra caldera per tal d'assegurar el confort els períodes de poca o nul·la radiació solar o en augments notables dels consums previstos.

Puc escalfar aigua i tenir electricitat amb la mateixa placa solar?

No, els col·lectors solars tèrmics tenen la funció exclusiva d'escalfar l'aigua, mentre que els panells fotovoltaics la de generar electricitat.

Com sé si la meva instal·lació d’energia solar funciona correctament?

En els sistemes per ACS podem apagar la caldera, resistencia, escalfador, etc que tenim com a recolçament i observar si passats un o dos dies seguim tenint aigua calenta.

Quin és el cost del manteniment anual d'un sistema?

El cost del manteniment anual de qualsevol sistema d’energia renovable no pot ser mai superior a l’estalvi econòmic anual que genera el propi sistema.

Perqué és més eficient una calefacció per sol radiant que una de radiadors convencionals?

Perque els sistmes de calefacció per sol radiant treballen a unes temperatures més baixes d’entre 30 i 40°C i els de radiadors convencionals del ordre de 60 a 70oC.

Qué és una caldera modulant?

Una caldera modulant és la que actua en funció de la temperatura de l’aigua d’entrada, escalfamant-la solament el que li sigui necessari. Aquest tipus de calderes son els idonies per ser convinades amb sistemes d’energia solar tèrmica.

Perqué un nou model energètic?

Perque el model actual no és sostenible, esgota i degrada els recursos del planeta i el fa cada cop menys habitable per les espècies que hi vivim

Segueix-nos a:

Marc Carbó Jofré està decidida i fermament compromes amb la preservació de la privacitat dels seus usuaris o visitants, i es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels clients, usuaris i visitants.

Marc Carbó Jofré es compromet a tractar les seves dades de forma confidencial i únicament per a la finalitat per a la qual són sol·licitades, d'acord a allò que es preveu a la LOPD i la LSSICE vigents.

En conseqüència, les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinades, únicament i exclusivament, als fins indicats al formulari que l'usuari/visitant empleni.

No cediré a tercers ni vendré o compartiré les seves dades si així no està indicat al formulari.

No contactaré amb vostè excepte que sigui estrictament necessari per al servei requerit.

No utilitzaré les dades per a finalitats comercials de tercers en cap cas.

Els serveis oferts són prestats per Marc Carbó Jofré, Tel. 618 90 75 40,Carrer Major, 10 08729 La Gornal, Barcelona, NIF 46632733A.

Protegiré sota mesures de seguretat, segons la normativa vigent, totes les dades de caràcter personal dels clients i usuaris.