Biomassa

Què és?

La biomassa és energia que el Sol i la Terra ens regalen cada any, és energia solar sintetitzada i acumulada en les plantes, arbres i animals i al Penedès n'hi ha força

Tot i que en la seva combustió allibera diòxid de carboni (CO2), que és un dels causants de l'escalfament global i el canvi climàtic, aquest, no és d'origen fòssil, per que és un CO2 que les plantes han retingut de l'atmosfera no fa gaires anys a diferència del que pugui provenir d'altres combustibles d'origen fòssil, com poden ser el gas natural i el petroli. Així tenim que la combustió de biomassa genera CO2 però l'efecte d'aquest és neutre, ja que no incrementa la concentració d'aquest gas a l'atmosfera

Avui en dia la biomassa s'està aprofitant per a diferents usos tèrmics sent una font d'energia renovable amb un gran potencial i un llarg futur. L'aprofitament de la biomassa com a font energètica pot subministrar electricitat i calor per diferents usos i aplicacions

La caldera

En el camp residencial és mitjançant les calderes de biomassa la forma en que podem obtenir calor per escalfar edificis i produir aigua calenta sanitària. Les calderes de biomassa son màquines tèrmiques adaptades per la combustió de les diferents biomasses, poden ser: pel·lets, subproductes agrícoles, llenya i estella, palla, etc

En usos y aplicacions on s'utilitzi gas-oil, gas propà o sistemes elèctrics per efecte joule la biomassa és molt competitiva i fa que es retorni el cost de l'inversió a mig termini

Quin tipus de caldera triar?

Les calderes de biomassa són molt diverses i es diferencien en funció de les biomasses que poden cremar i del grau d'auto-manteniment que incorporen. Per l'elecció de la caldera hem de tenir en comte els següents paràmetres:

L'espai disponible és important ja que solen ser màquines més voluminoses que les convencionals i s'ha de tenir em comte també l'espai destinat a l'emmagatzematge-transport de la biomassa

El model energètic actual basat en les grans central de producció d'energia i l'ús de combustibles fòssils i nuclears no és un model sostenible i ja s'ha demostrat que és nociu pels ecosistemes i per la totalitat de les espècies que poblem aquest planeta

Apostar per la biomassa s'està convertint en una de les alternatives a aquest model i amb la consolidació del seu ús, aconseguirem una millora ambiental al mateix temps que n'obtindrem un rendiment econòmic i social

Empresa certificada per:

Segueix-nos a:

Marc Carbó Jofré està decidida i fermament compromes amb la preservació de la privacitat dels seus usuaris o visitants, i es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels clients, usuaris i visitants.

Marc Carbó Jofré es compromet a tractar les seves dades de forma confidencial i únicament per a la finalitat per a la qual són sol·licitades, d'acord a allò que es preveu a la LOPD i la LSSICE vigents.

En conseqüència, les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinades, únicament i exclusivament, als fins indicats al formulari que l'usuari/visitant empleni.

No cediré a tercers ni vendré o compartiré les seves dades si així no està indicat al formulari.

No contactaré amb vostè excepte que sigui estrictament necessari per al servei requerit.

No utilitzaré les dades per a finalitats comercials de tercers en cap cas.

Els serveis oferts són prestats per Marc Carbó Jofré, Tel. 618 90 75 40,Carrer Major, 10 08729 La Gornal, Barcelona, NIF 46632733A.

Protegiré sota mesures de seguretat, segons la normativa vigent, totes les dades de caràcter personal dels clients i usuaris.