Vols generar la teva electricitat? Conectat't al Sol
Necessites major independència energètica? fes el salt a les renovables
Somies un móm millor? canvia el model energètic

Productes

Biomassa

Projectem, instal·lem i mantenim sistemes de calefacció amb caldera/es de biomassa (pèl·let de fusta, policombustibles, llenya i estella) en obra nova o en substitucions de calderes de combustibles fòssils o radiadors elèctrics

 • Calderes de pèl·let

  Les calderes de pèl·let són les més exteses en l'àmbit residencial. El seu major nivell d'automatització que permet l'autoneteja i/o alimentació les fa semblants a les calderes de gas i gasoil

 • Calderes de llenya

  La llenya és la biomassa més económica si la tenim a disposició i cada cop més s'està convertint en una alternativa sólida com energia per calefacció. Son les més aconsellables quan tenim llenya a disposició i temps per realizar les càrregues del combustible. Les netejes de cendres normalment son manuals

 • Calderes d'estella

  L'estella son encenalls de fusta tallada en diferents formats segons la seva aplicació. El seu cost és el més competitiu, però te l'inconvenient d'una baixa densitat fet que requereix força espai per emmagatzemar-la. Les calderes d'estella son aconsellables per potències mitjanes i grans en aplicacions principalment industrials

Solar tèrmica

Integrem en edificis equips i sistemes d'energia solar tèrmica per producció d'aigua calenta sanitària (ACS) i suport a calefacció i realitzem tant el manteniment preventiu com el correctiu a vivendes, comunitats de veïns i empreses

 • Sistemes d'ACS

  Amb l'us de sistemes d'energia solar tèrmica per escalfament d'aigua es poden aconseguir estalvis de fins al 75%. La integració d'aquests sistemes es pot realitzar facilment a calderes de gas, gasoil, biomassa i termoacumuladors. Són totalment aconsellables quan s'utilitzi electricitat i gasoil per la producció d'ACS

 • Calefaccio solar

  L'energia solar tèrmica com a font de calefacció és la més indicada en vivendes passives de baix consum energètic. També pot integrar-se com a suport de calefacció en sistemes de calderes de gas, gasoil, biomassa i bombes de calor

 • Sistemes bio-solar

  Sistemes híbrids que combinen energia solar tèrmica i caldera de biomassa per calefacció i producció d'ACS. La solar tèrmica és la millor aliada per ser combinada amb la biomassa ja que permet parar la caldera a l'estiu i no dependre d'una sola font d'energia

Solar fotovoltaica

Projectem, instal·lem i legalitzem sistemes d'energia solar fotovoltaica per generació d'electrictat a edificis existents i obra nova. Sistemes d'autoconsum instantani, autoconsum amb bateria, aïllats i de bombament d'aigua

 • Sistemes autoconsum

  Sistemes d'autoproducció elèctrica amb energia solar fotovoltaica on es prioritza l'aprofitament de l'energia solar vers l'energia elèctrica de la xarxa. El model d'autoconsum instantani (sense bateries) és molt aconsellable en perfils de consum en hores diurnes, en el seu defecte és aconsellable la gestió activa de la demanda o l'ús de bateries

 • Sistemes aïllats

  Sistemes de generació d'electricitat independents de la xarxa elèctrica. En aquesta tipologia sempre és necessari l'ús de bateries per emmagatzemar l'electricitat. Els principals usos son l'electrificació de vivendes aïllades sense accés a la xarxa elèctrica, alimentació d'aparells de telecomunicacions/control remots, autocaravanes i baixells

 • Bombament d'aigua

  Generadors elèctrics fotovoltaics normalment en tipologia aïllada per a l'extracció i bombament d'aigua per a usos agrícoles i ramaders. Sistemes totalment independents de la xarxa de distribució elèctrica

Eficiència energètica

L'energia més neta, ecològica i rentable és la que no es consumeix. Realitzem estudis i auditories energètiques on proposem mesures d'eficiencia amb l'objectiu d'assolir veritables estalvis d'energia tant a vivendes com a empreses

 • Auditoria energètica

  Realitzem auditories energètiques on estudiem i analitzem els perfils dels consums i les factures, amb les dades obtingudes elaborem el plà d'acció de mesures correctores i d'inversió

 • Càlcul de potència

  Realitzem estudis on a partir de medicions amb analitzadors de xarxa i analisi de factures de consum podem calcular i ajustar la potència elèctrica contractada

 • Il·luminació LED

  Amb la il·luminació Led es pot reduïr el consum elèctric fins a un 80%. El rendiment energètic d'una bombeta tradicional és del 10%, el de les llums Led pot ser del 90%

Instal·lacions recents

Serveis

Disseny

Realitzem projectes i legalitzacions de sistemes d'energia solar i calefacció amb biomassa de dissenys definitius orientats a la:

 • Garantia de producció d'energia
 • Disponibilitat de recursos renovables
 • Integració de sistemes existents
 • Eficiència energètica
 • Qualitat i comfort climàtic
 • Protecció del medi ambient
 • Seguretat

Instal·lació

Som una empresa autoritzada pel Departament d'Industria i Energía al Registre empresarial REITE i REIE nº 005000370

 • Instal·ladora-mantenidora d'instal·lacions tèrmiques en edificis ITE
 • Instal·lacions elèctriques BTE

Realitzem instal·lacions en obra nova i existent. Oferim solucions a mida i gran experiència en l'integració de sistemes d'energia solar i biomassa a edificis

Manteniment

Realitzem Manteniments ITE per garantitzar el bon funcionament de les instal·lacions a:

 • Particulars
 • Comunitats de propietaris
 • Equipaments públics
 • Turisme rural
 • Hospedatge i campings
 • Industries

Realitzem manteniments correctius per rescatar sistemes que han deixat de funcionar o perdut rendiment

Regulació i control

Integració de control i automatització d'instal·lacions i sistemes, control remot, monitoratge i supervisió

Serveis orientats a:

 • Calefacció
 • Climatització
 • Energia solar tèrmica
 • Energia solar fotovoltaica
 • Aigua calenta sanitària (ACS)
 • Il·luminació eficient
 • Gestió i bombament de l'aigua

Empresa

Fototèrmic - energies renovables neix a l'any 2007 a Castellet i la Gornal. Som una empresa del Penedès especialitzada en energies renovables, principalment en energia solar i calderes de biomassa

La nostra missió és donar suport a persones i/o empreses interessades en l'implementació de les energies renovables. Tenim un objectiu comú, avançar junts cap al nou model energètic basat en l'autoproducció, la descentralització i l'aprofitament dels recursos energètics locals

Oferim la nostra experiència i servei per donar un punt de vista integral que contempli les tres fases de vida d'un sistema d'aprofitament energètic renovable: disseny, instal·lació i manteniment

Empresa certificada per:

Segueix-nos a:

Marc Carbó Jofré està decidida i fermament compromes amb la preservació de la privacitat dels seus usuaris o visitants, i es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels clients, usuaris i visitants.

Marc Carbó Jofré es compromet a tractar les seves dades de forma confidencial i únicament per a la finalitat per a la qual són sol·licitades, d'acord a allò que es preveu a la LOPD i la LSSICE vigents.

En conseqüència, les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinades, únicament i exclusivament, als fins indicats al formulari que l'usuari/visitant empleni.

No cediré a tercers ni vendré o compartiré les seves dades si així no està indicat al formulari.

No contactaré amb vostè excepte que sigui estrictament necessari per al servei requerit.

No utilitzaré les dades per a finalitats comercials de tercers en cap cas.

Els serveis oferts són prestats per Marc Carbó Jofré, Tel. 618 90 75 40,Carrer Major, 10 08729 La Gornal, Barcelona, NIF 46632733A.

Protegiré sota mesures de seguretat, segons la normativa vigent, totes les dades de caràcter personal dels clients i usuaris.